Stadgar

STADGAR


För den ideella föreningen Eskilstuna Bangolfklubb

med hemort i Eskilstuna kommun.

Bildad den 8 juni 1934.

Organisationsnummer: 81 80 00 - 06 09

Stadgarna fastställda av extra årsmöte 2016-01-14.

Reviderade stadgar fastställda av ordinarie årsmöte 2021-05-29.Innehållsförteckning


IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

2 § Sammansättning

3 § Tillhörighet

4 § Beslutande organ

5 § Firmateckning

6 § Verksamhets- och Räkenskapsår

7 § Stadgetolkning

8 § Stadgeändring

9 § Upplösning av föreningen


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

11 § Medlemsformer

12 § Utträde

13 § Uteslutning

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter

15 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

16 § Utmärkelser


ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

17 § Tidpunkt och kallelse

18 § Förslag till ärenden att behandla på årsmötet

19 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet

20 § Beslutsmässighet

21 § Beslut och omröstning

22 § Valbarhet

23 § Ärenden vid årsmötet

24 § Extra årsmöte


VALBEREDNINGEN

25 § Sammansättning och åligganden


REVISORER

26 § Revision


STYRELSEN

27 § Styrelsens sammansättning

28 § Styrelsens åligganden

29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

30 § Överlåtande av beslutsrätten


KOMMITTEER

31 § Kommittéer

32 § Kommittéernas sammansättning

33 § Kommittéernas åligganden

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING


Definition

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.


Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.


Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.


Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.


Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan." (Beslut av Riksidrottsmötet)ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1 § Ändamål.

Föreningen ska som huvudsysselsättning bedriva bangolf. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottens mål och inriktning” enligt ovan.


Föreningen ska i sin verksamhet aktivt bidra till en dopingfri idrott.


2 § Sammansättning.

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.


3 § Tillhörighet.

Föreningen är medlem i Svenska Bangolfförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund och Mellansvenska Bangolfförbundet.


Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen eller Svenska Bangolfförbundet är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


4 § Beslutande organ.

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelse.


5 § Firmateckning.

De som styrelsen utser har rätt att teckna föreningens firma. I frågor om större ekonomiska åtaganden eller annat av större omfattning ska det alltid vara minst två i förening.


6 § Verksamhets- och räkenskapsår.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.


7 § Stadgetolkning.

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.


Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.


8 § Stadgeändring.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.


Förslag till ändring av dessa stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötets hållande. Styrelsen ska förelägga förslaget till årsmötet jämte eget yttrande. I kallelsen ska förslaget särskilt omnämnas.


9 § Upplösning av föreningen.

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte. Föreningen kan inte upplösas så länge fem medlemmar är för att behålla densamma.


Förslag om upplösning av föreningen får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag om upplösning av föreningen ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötets hållande. Styrelsen ska förelägga förslaget till årsmötet jämte eget yttrande. I kallelsen ska förslaget särskilt omnämnas.


I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.


Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart delges Svenska Bangolfförbundet.FÖRENINGENS MEDLEMMAR


10 § Medlemskap.

Personer kan erhålla medlemskap efter anmälan till styrelsen samt erlagd medlemsavgift. Anmälan ska innehålla kontaktuppgifter och fullständigt personnummer. Undantag görs för person med skyddad identitet.


Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motverka föreningens ändamål eller intressen, eller om vederbörande står i skuld till annan bangolfklubb.


Beslut att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.


11 § Medlemsformer.

Medlemmar kan antingen vara licensierade, olicensierade, icke spelande, hedersmedlem eller familjemedlem.


Om någon önskar övergå från en medlemsform till en annan så genomför styrelsen en sådan förändring så snart som möjligt.


Avgifter för medlemskap och licens ska vara inbetalda före tränings- eller tävlingsspel.


12 § Utträde.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska göra skriftlig anmälan till styrelsen. Vid utträde äger medlemmen inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.


Medlem som inte betalt sin medlemsavgift senast 31 december det år som avgiften avser, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall och personen avförs från medlemsförteckningen.


13 § Uteslutning.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Beslut om uteslutning kan begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.


Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningens styrelse istället meddela medlemmen en varning. Styrelsen kan även fatta beslut om avstängning från tävlingsverksamhet.


Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen inom viss tid, dock minst två veckor, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklagande. Beslut ska inom tre dagar skriftligen tillställas den berörde.


Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.


14 § Medlems rättigheter och skyldigheter.

Medlem

 • har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar och bestämmelser.
 • ska betala de avgifter som beslutas av föreningen.
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter enligt GDPR.15 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten.

Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.


Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige ska också Svenska Bangolfförbundet ge sitt godkännande, såvida inte Svenska Bangolfförbundet i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt annan ordning.


Är arrangören inte ansluten till det Specialidrottsförbund som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen endast deltaga om detta Specialidrottsförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.


16 § Utmärkelser.

Förtjänsttecken för kommitté- eller styrelsearbete erhålles från Svenska Bangolfförbundet efter godkänd ansökan.


Standar och hedersmedlemskap utdelas efter femton års styrelsearbete. (Behöver ej vara sammanhängande).


Styrelsen för Eskilstuna Bangolfklubb kan utse medlem till hedersmedlem för förtjänstfullt, mångårigt arbete inom föreningen. Styrelsen ska meddela utmärkelse för hedersmedlemskap på nästkommande ordinarie årsmöte. I och med sådan anmälan anses hedersmedlemskap ha trätt i kraft.


Medlem i föreningen kan till styrelsen inlämna skriftligt förslag med motivering på medlem som ska komma i fråga för hedersmedlemskap. Sista datum för ett sådant förslag är 31/12.


Hedersmedlem har fritt spel i Vilsta och erlägger ingen medlemsavgift.


ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE


17 § Tidpunkt och kallelse.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmöte ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen och dess medlemmar ska detta anges i kallelsen.


Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


18 § Förslag till ärenden att behandla på årsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.


Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 31/12. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.


19 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats före årsmötet; och
 • att medlemsavgift har betalats före årsmötet.


Styrelsen har dock inte rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.


Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


20 § Beslutsmässighet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


21 § Beslut och omröstning.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).


Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.


Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.


För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.


Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.


Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om vederbörande är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


Beslut bekräftas med klubbslag.


22 § Valbarhet.

Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till revisor i föreningen.

Valbar till post i föreningen är föreningens medlemmar som under mötesåret fyller lägst 12 år.


23 § Ärenden vid årsmötet.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:


 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets utlysande i laga tid.
 3. Fastställande av föredragningslistan.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Nya medlemmar och utträden.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- och Resultaträkning) för det gångna verksamhetsåret.
 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 12. Motioner, styrelsens förslag och stadgeändringar.
 13. Fastställande av arvoden.
 14. Fastställande av subventioner.
 15. Fastställande av medlemsavgifter.
 16. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 17. Val.
 18. Övriga frågor.
 19. Utdelning av priser och utmärkelser.


Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


24 § Extra årsmöte.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.


Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom två veckor kalla till sådant möte att avhållas inom åtta veckor från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast en vecka före.


Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.


Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.


Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 19§ och 20§.


VALBEREDNINGEN


25 § Sammansättning och åligganden.

Valberedningen bör bestå av minst tre personer vilka väljs för en period om ett år av årsmötet. En person utses till sammankallande. Ledamot av styrelsen samt revisor får inte vara med i valberedningen.


Valberedningen har rätt att få mötesinbjudan och att delta på styrelsemöten.


Valberedningen ska senast 15/11 tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandatperiod


Senast 1 vecka före årsmötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt.


REVISORER


26 § Revision.

Revisorerna två ordinarie och en suppleant väljs av årsmötet. Revisorerna väljs för två år i taget medan revisorssuppleantens mandatperiod är ett år.


Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.


Revisorerna har rätt att delta vid styrelsemöten.


Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.


Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmöte.


STYRELSEN


27 § Styrelsens sammansättning.


Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt tre ledamöter.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande.


Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.


Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter väljs för två års perioder. Kassör och en ledamot väljs jämna år. Sekreterare och två ledamöter väljs udda år.


28 § Styrelsens åliggande.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.


Styrelsen ska – inom ramen för i 3 § nämnda organisationers stadgar och bestämmelser samt dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 26 §, och förbereda årsmötet.
 • följa de ålägganden som Svenska Bangolfförbundets, Mellansvenska Bangolfförbundets, och RF:s stadgar och beslut föreskriver.


Styrelsen har rätt att placera föreningens medel i det som av banken bedöms som lågriskplaceringar.


Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall ska vice ordföranden träda in. Styrelsen ska besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt.


29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.


Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ordinarie ledamöter kallats och då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.


I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig-/mail omröstning eller via telefonkontakt. Sådant beslut ska protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet.


Vid sammanträdet ska protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska på begäran antecknas till protokollet.


30 § Överlåtande av beslutsrätten.

Styrelsen får överlåta beslutsrätten i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.


Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.


KOMMITTÉER


31 § Kommittéer.

Styrelsen beslutar senast 15/11 vilka kommittéer som ska finnas nästkommande verksamhetsår


32 § Kommittéernas sammansättning.

Varje kommitté består av en sammankallande och erforderligt antal ledamöter. Sammankallande väljs för två år medan ledamöterna väljs för ett år i taget.


33 § Kommittéernas åliggande.

Kommittéerna ska utföra det arbete som de blivit ålagda av årsmöte och styrelsen samt det arbete som de förutsatt sig att göra i sin verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Kommittéerna ska löpande återrapportera till styrelsen om arbetet med tilldelade ansvarsområden och frågor.


Kommittéerna ska senast sista december tillställa styrelsen sin verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.


Kommittéerna ska senast sista december tillställa styrelsen sin verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.


Bilaga 1

Datum enligt stadgarna.Paragraf

Datum

Innehåll


§ 26

Senast fyra veckor före årsmötet

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 25

Senast tre veckor före årsmötet


Senaste tidpunkt att kalla medlemmarna till årsmöte.

17 §

En vecka före årsmöte

Valberedningens förslag görs tillgängligt.


§ 25

En vecka före årsmöte


Övriga handlingar till årsmötet görs tillgängliga.

17 §

28/2 eller 29/2

Sista datum för årsmöte.


31 §

15/11

Styrelsen beslutar om kommittéer för kommande år


25 §

15/11

Valberedningen tillfrågar avgående medlemmar


18 §

31/12

Sista datum att lämna in motion till årsmöte


16 §

31/12

Sista datum att till styrelsen nominera person för hedersmedlemskap. Nomineringen ska innehålla motivering.


33 §

31/12

Sista datum att för kommitté till styrelsen skicka in verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.


33 §

31/12

Sista datum att för kommitté till styrelsen skicka in verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.


12 §

31/12

Medlemskap upphör om medlemsavgift inte har betalats.